Slide # 1

ปลาหมอสี # 1

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 2

ปลาหมอสี # 2

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี # 3

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 4

ปลาหมอสี # 4

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

Slide # 5

ปลาหมอสี # 5

ปลาหมอสี การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีด Flowerhorn Crossbreed Fish,การดูแล เลี้ยงปลาหมอสี ครอสบีช สายพันธ์ หมอสี วิธีเลี้ยง ปลาสวยงาม วิธีเลี้ยงปลาหมอสี ภาพปลาหมอสี ภาพถ่าย ปลาหมอสี สวยงาม การเพาะเลี้ยง ปลาหมอสี การเจริญเติบโต ปลาหมอสี เปลี่ยนน้ำ ตู้ปลา Read More

รวยด้วยภาพ สมัครขายภาพ วีดีโอ ออนไลน์ Register to Images and Videos Shutterstock contributor

ร่วมฉลอง ปีใหม่ ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา New Year EVE 2017

Celebrate New Year EVE 2017 
Dinner Cruise in Bangkok Thailand ล่องเรือ ดินเนอร์ ฉลองปีใหม่ ส่งท้ายปี 2559 ต้อนรับ ปี 2560 กลางลำน้้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา คืน 31 ธันวาคม 2559

New Year's Eve in Bangkok,Thailand by Bangkok Dinner Cruise New Year's Eve Cruises in Bangkok ,Thailand " Let's Celebrate New Year Prarty onboard along Chaophraya River BangkokThailand "COME and Enjoy to New Years EVE Bangkok 2017 on 31 December 2016"

วีดีโอ ปลาหมอสี สวยๆ

Flower Horn Crossbreeds Fish ADS

การขนส่งปลาสวยงาม ไป ตลาดต่างประเทศ

การขนส่งปลาสวยงาม ไป ตลาดต่างประเทศ
การขนส่งปลาสวยงามที่มีคุณภาพไปยังตลาดเป้าหมาย นับเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อมในระหว่างการขนส่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างจุดส่งสินค้ากับจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศอาจใช้ระยะเวลา 48-72 ชั่วโมง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อคุณภาพของปลาเมื่อถึงจุดหมายได้
ในระหว่างการลำเลียงขนส่ง ปลาจะถูกบรรจุลงในถุงพลาสติกพร้อมกับการบรรจุออกซิเจนลงไปอย่างไรก็ตามในระหว่างการขนส่งคุณสมบัติน้ำในถุงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้แก่ การลดลงของค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่าพีเอช (pH) ของเสียที่ถูกขับถ่ายจากกิจกรรมที่เกิดจากขบวนการเมตาบอลิซึม หรือการเผาผลาญภายในร่างกายของสัตว์น้ำมีผลทำให้ระดับแอมโมเนียในน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปริมาณแอมโมเนียที่เพิ่มนี้จะเป็นอันตรายต่อปลา หากมีปริมาณมากเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ การบรรจุปลาลงในถุงที่ระดับความหนาแน่นมากเกินไป แม้ว่าจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งลงได้ แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผลเสียที่อาจเกิดตามมาได้ ดังนั้นจึงควรที่จะหาแนวทางในการปรับสภาวะที่ก่อให้เกิดความสมดุลในการขนส่งปลาสวยงามให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้นทุนในการขนส่งมีความคุ้มทุนมากที่สุด ในขณะที่มีอันตรายกับปลาน้อยที่สุด คุณประโยชน์ของบทความนี้เพื่อให้ทราบรายละเอียด วิธีการเตรียมปลาสวยงาม ขั้นตอนในการขนส่ง อันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งออกปลาสวยงามไปยังจุดหมายปลายทาง ณ ตลาดต่างประเทศ โดยได้รวบรวมแนวทางในการลดความเสี่ยงที่เกิดกับปลาและความจำเป็นของการดูแลปลาในช่วงระหว่างการขนส่ง
การเตรียมปลาสวยงามก่อนส่งออก
แหล่งที่จะได้ ปลาสวยงาม ก่อนส่งออกมาจากหลายแหล่ง จากการเลี้ยงตามฟาร์มต่าง ๆ ซื้อมาจากตลาดขายส่ง บางครั้งก็มาจากการจับจากธรรมชาติและนำมาพักก่อนที่จะนำมาขายให้แก่ผู้ส่งออก เนื่องจากปลามาจากหลายแห่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบปลาเหล่านั้นก่อนเพื่อป้องกันโรคที่อาจจะติดต่อเข้ามาในฟาร์มได้ โดยทางปฏิบัติแล้วมักจะมีบ่อหรือตู้แยกเลี้ยงปลาส่วนนี้ไว้ก่อนเพื่อเฝ้าดูอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดในช่วงระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติจะดูแลรักษาจนกว่าปลาจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ถ้าปลาไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ จะเก็บปลานั้นไว้อีก 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของปลาก่อนส่งออก ดังนั้นบริษัทส่งออกส่วนใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องมีบ่อ ถัง หรือตู้ปลาเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะใช้ในการรวบรวมปลาก่อนส่งออกและยังใช้เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าปลอดโรคก่อนส่งออกด้วย
ขั้นตอนในการเตรียมปลาก่อนการส่งออกนั้น วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ควรจะมีคุณภาพดี มีการดูแลในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างดี ควรมีพื้นที่มากเพียงพอในการวางตู้หรือถังเพื่อใช้ในการพักปลา ควรจะมีการคัดเลือกปลาให้มีขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด หรือคัดแยกเพศ นอกจากนี้ควรจะมีสถานที่สำหรับการคัดเลือกปลาที่สามารถใช้งานได้สะดวกในบริเวณที่สะอาด และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล วันเพ็ญ มีนกาญจน์ นนทรี ปานพรหมินทร์ และบุษกร บำรุงธรรม

การบรรจุ การแพ็คปลา ส่งให้ลูกค้า
วิธีการสำหรับขนส่งปลาสวยงาม ปลาจะถูกบรรจุลงในถุงพลาสติกซึ่งเติมออกซิเจนบริสุทธิ์และรัดด้วยหนังยางหรืออาจใช้เครื่องจักรที่มีอุปกรณ์หนีบปากถุงก็ได้ โดยจะบรรจุถุงในลักษณะที่หลวม ๆ เพื่อป้องกันการขยายตัวของอากาศในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศเมื่ออยู่บนเครื่องบิน จากนั้นนำไปบรรจุในกล่องโฟมที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนโดยในกล่องโฟมนี้อาจบุด้านในด้วยหนังสือพิมพ์ก่อนก็ได้
จากนั้นเปิดกล่องใช้เทปใสปิดทับอีกครั้ง ขนาดและรูปร่างของถุงและกล่องเหล่านี้ รวมทั้งฉนวนกันความร้อนได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ถุงที่มีกันถุงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การใช้ถุงแบบมีรอยจีบจะช่วยทำให้ได้ปริมาณออกซิเจนที่สัมผัสกับผิวหน้าน้ำได้มากขึ้น และยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความแออัดของการใช้พื้นที่ภายในกล่อง การวางถุงในกล่องอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความแออัดของปลาที่เกิดในบริเวณมุมถุง การบรรจุอากาศแบบเต็มถุงจะสามารถใช้พื้นที่ทั้งกล่อง ในขณะที่การบรรจุอากาศแบบครึ่งถุงจะบรรจุได้ 2 ถุงต่อกล่อง และการบรรจุอากาศแบบหนึ่งส่วนสี่
สามารถบรรจุได้ 4 ถุงต่อกล่อง อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะต้องขนส่ง ผู้ส่งออกในประเทศย่านเอเซียโดยทั่วไป จะใช้ถุงที่ผลิตมาจากพลาสติกและจะใช้ความร้อนปิดผนึกที่ปลายอีกด้านหนึ่งของถุง ดังนั้นลักษณะของถุงจึงเป็นถุงที่มีตะเข็บด้านเดียว เรียกถุงแบบนี้ว่า pillow bags ใช้ในธุรกิจเนื่องจากเมื่อผู้ใช้เติมลมเข้าไปในถุง จะได้ถุงที่มีลักษณะเป็นทรงกลม และช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของน้ำให้มากขึ้นในขณะขนส่ง ขนาดของถุงที่ใช้อาจมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 7.5 x 17.5 เซนติเมตร
ซึ่งนิยมใช้บรรจุปลาแบบตัวเดียวต่อหนึ่งถุง ถุงขนาด 35 x 65 เซนติเมตรบรรจุปลาขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก ถุงที่มีขนาดใหญ่สามารถบรรจุน้ำได้ 5-7 ลิตร โดยมีอัตราส่วนของปริมาตรน้ำ : ปริมาตรออกซิเจน เท่ากับ 35 : 65 หรือ 20 : 80 สามารถบรรจุปลาได้ 200-500 ตัวต่อถุง โดยน้ำหนักรวมต่อถุงไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1

Reactions:

0 comments:

Post a Comment